Press Release

18th of December Marks International Migrants Day

16 December 2021

18th of December Marks International Migrants Day

ENGLISH:

18th of December marks International Migrants Day. This year we would like to highlight the crucial role migrants play in building stronger and sustainable communities amidst the challenges they face.

We consider it essential to deepen the understanding of the society and community views on migration- therefore, we want to ask you the question below.

Your personal opinion in this poll will remain confidential.     

#HarnessingthePotentialofHumanMobility #MigrantsDay2021

Would you be willing to migrate during the period of next year if you would have a chance to do so?--- Share your opinion on things that matter in the following LINK

SHQIP:

18 dhjetori shënon Ditën Ndërkombëtare të Migrantëve. Këtë vit dëshirojmë të theksojmë rolin kyç që migrantët luajnë në ndërtimin e komuniteteve më të forta dhe të qëndrueshme mes sfidave me të cilat përballen.  

Ne e konsiderojmë të rëndësishme të thellojmë kuptimin tonë për pikëpamjet e shoqërisë dhe komuniteteve ndaj për migrimit. Andaj dhe duam të ju parashtrojmë pyetjen më poshtë.

Mendimi juaj personal në këtë sondazh do të mbetet anonim.

#HarnessingthePotentialofHumanMobility #MigrantsDay2021

A do të ishit të gatshëm të migronit gjatë periudhës së vitit të ardhshëm nëse do të kishit një mundësi për ta bërë këtë?--- Ndani mendimin tuaj ne gjërat që kanë rëndësi këtu: LINK

SRPSKI:

18. decembra obeležava se Međunarodni dan migranata. Ove godine želimo da istaknemo ključnu ulogu koju migranti igraju u izgradnji jačih i održivih zajednica usred izazova sa kojima se suočavaju. ­

Smatramo da je važno da saznamo više o stavovima zajednice i društva o migracijama.

Vaše lično mišljenje u ovoj anketi je potpuno anonimo. Smatramo da je važno da saznamo više o stavovima zajednice i društva o migraciji. stoga želimo da vam postavimo dolenavedeno pitanje.

#HarnessingthePotentialofHumanMobility #MigrantsDay2021

Da li biste bili voljni da migrirate u toku sledeće godine ako biste imali prilike?--- Podelite svoje mišljenje o stvarima koje su važne ovde: LINK

18th of December Marks International Migrants Day

Agnesa Qerimi

Agnesa Qerimi

IOM
Communication Assistant

UN entities involved in this initiative

IOM
International Organization for Migration

Goals we are supporting through this initiative