UN na Kosovo

Kosovo se na ovom sajtu se spominje u kontekstu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999).

Kosovski tim Ujedinjenih nacija (UNKT) se sastoji od UN subjekata, agencija, fondova i filijala sa osobljem sa Kosova i iz inostranstva, svi duboko posvećeni Agendi 2030 sa svojom jedinstvenom stručnošću.

Kao međunarodni državni službenici, naš rad osigurava da niko, bilo na lokalnom ili međunarodnom nivou, ne bude zaostao u potrazi za održivim razvojem. Naš tim veruje da se to postiže pristupom zasnovanim na pravima koji eliminiše siromaštvo, podržava zdravstvo i obrazovanje i održivo razvija uspešnu ekonomiju istovremeno štiteći našu planetu.

UNKT je pokrovitelj za ove intervencije. Naš predsedavajući, Koordinator Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDC), omogučava unutrašnji dijalog i koordinira naš tim kako bi osigurao da naši napori saradnje imaju efikasan i delotvoran uticaj na Kosovu.

Naš tim, sa partnerima u vladi, civilnom društvu i privatnom sektoru, usklađuje sav naš rad sa ciljevima održivog razvoja UN (COR). Uprkos ovoj zajedničkoj viziji, mi ne donosimo političke ili programske odluke u ime pojedinačnih organizacija. Održivi razvoj ostaje centralni cilj našeg tima i temelj naših obaveza, na lokalnom i međunarodnom nivou.

Fotografija: © UN Kosovo Team

Ovaj Okvir saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2021-2025 (Okvir saradnje) artikuliše saradnju razvojnog sistema Ujedinjenih nacija sa kosovskim institucijama i partnerima u narednih pet godina. Podstaknut solidnom analizom ključnih društvenih, ekonomskih i ekoloških izazova, Okvir saradnje ima za cilj da podrži napredak ka održivom razvoju na Kosovu koji se zasniva na ciljevima održivog razvoja (SDG) u skladu sa prioritetima vlade i regionalne integracije. Ukratko, Okvir saradnje izražava kolektivne težnje za prosperitetnim, inkluzivnim i otpornim održivim razvojem Kosova.

Od kraja sukoba 1999. godine i proglašenja nezavisnosti 2008. godine, Kosovo je ostvarilo značajan napredak u pogledu stabilnosti, demokratizacije, vladavine prava i upravljanja, kao i ekonomske rekonstrukcije. Perspektiva integracije u Evropsku uniju (EU) predstavlja dodatne podsticaje za održavanje mira i ubrzani i održivi razvoj, uprkos mnogim upornim izazovima kao što su ograničen napredak u reformama u oblastima javne uprave i administracije pravde, kao i implementacija zakona o ljudskim pravima i strategije.

Proces koji je doveo do razrade Okvira saradnje podrazumevao je opsežne konsultacije sa ključnim akterima među vladinim institucijama, organizacijama civilnog društva i međunarodnom zajednicom kako bi se identifikovala područja sa najvećim potencijalom za transformativni i inkluzivni razvoj, koristeći punu prednost komparativne prednosti Ujedinjenih nacija. . Shodno tome, materijalizovano je pet katalitičkih razvojnih rešenja za 2030. godinu, usklađenih sa ključnim oblastima Nacionalne strategije razvoja 2021-2030 i Vladinog programa 2020-2030, kao što je navedeno u nastavku.

Prioritetne oblasti

Implementacija ovih prioriteta biće vođena sveobuhvatnim principima ne ostavljajući nikog iza sebe (LNOB); pristup zasnovan na ljudskim pravima; rodna ravnopravnost i osnaživanje žena; (UNKT) će se fokusirati na pružanje saveta o politici, tehničku pomoć́, razvoj kapaciteta, korišćenje partnerstava i resursa, društvenu mobilizaciju, posredovanje znanja i pilotiranje i povećanje inovacija na osnovu dokaza.

U cilju obezbeđivanja efikasne, inkluzivne i transparentne implementacije Okvira saradnje, biće uspostavljen Zajednički upravni odbor, sastavljen od predstavnika vlade i UNKT-a, kojim će zajedno predsedavati premijer i koordinator Ujedinjenih nacija za razvoj. Rezultati Grupe osnovane u skladu sa rezultatima, dopunjene tematskim radnim grupama o rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima, omogućiće poboljšanu koordinaciju, zajedničko programiranje i integrisane savete o politici. Godišnji izveštaj o rezultatima će biti ključni dokument za reviziju napretka, identifikovanje nedostataka u resursima i negovanje snažnijih partnerstava u cilju postizanja ciljeva do 2025. Okvir saradnje će biti evaluiran u svojoj pretposlednjoj godini.

Partnerstva će biti ključ za implementaciju ovog okvira saradnje i biće vođena zajedničkim vrednostima i principima, kao i posvećenošću SDG-ima i ostvarena kroz angažovanje Ujedinjenih nacija sa centralnim lokalnim institucijama, resornim ministarstvima, organizacijama civilnog društva, regionalnim organizacijama. kao i multilateralni i bilateralni partneri. Okvir saradnje je takođe blisko usklađen sa Integrisanim strateškim okvirom Ujedinjenih nacija (ISF), povezujući razvojnu saradnju Ujedinjenih nacija sa njenim stubom mira i bezbednosti.

Trenutno je samo 51 odsto razvojnog okvira Kosova usklađeno sa ciljevima održivog razvoja. Održivo finansiranje i poboljšano praćenje podataka omogućiće efikasniju primenu kosovske vizije za bolju, održiviju budućnost za sve, i unaprediće napredak ka Agendi 2030. Predviđeno je da će Okvir saradnje igrati ključnu ulogu u podršci Kosovu da postigne ciljeve COR, na taj način, tokom Dekade akcije ispuni Agendu 2030 za održivi razvoj.

Prekretnice

Ciljevi održivog razvoja na Kosovu

Ciljevi održivog razvoja su globalni poziv na akciju za okončanje siromaštva, zaštitu životne sredine i klime Zemlje i obezbeđivanje da ljudi svuda mogu da uživaju u miru i prosperitetu. Ovo su ciljevi na kojima UN rade na Kosovu: