Kontakte mediash

Veronika Tomka

Veronika Tomka

ILO
Zyrtar i Menaxhimit të Komunikimit dhe Informacionit, Zyra e ILO-s për Evropën Qendrore dhe Lindore