Tim kancelarije koordinatora za razvoj

Arnhild Spence UNDC Kosovo

Arnhild Spence

DCO
Koordinator Ujedinjenih nacija za razvoj
Gospođa Spence iz Norveške ima 30 godina profesionalnog iskustva u vladi, UN, NATO-u i civilnom društvu. Ona ima među sektorski delokrug u oblasti bezbednosti, razvoja i humanitarnog rada.
Gđa Spens se pridružila Svetskom programu za hranu 2014. godine kao direktorka za partnerstva. Vodila je implementaciju Strategije partnerstva VFP-a, dok je takođe koordinirala rad organizacije na Agendi 2030 i Svetskom humanitarnom samitu. Kasnije je radila u VFP-u u Demokratskoj Republici Kongo, podržavajući glad i odgovor na ebolu kao direktor za partnerstva.
Nedavno je gospođa Spence upravljala terenskim operacijama Svetskog programa hrane-WFP u Pakistanu kao zamenik i vršilac dužnosti direktora zemlje. U Pakistanu je podržala vladu u njenom angažovanju na samitu UN o prehrambenim sistemima, upravljanju katastrofama i povećanju socijalne zaštite. U septembru 2021. godine u okviru Svetskog programa hrane, Pokreta za povećanje ishrane (SUN), je vodila organizacionu transformaciju i obavljala funkciju vršioca dužnosti direktora.
Pre nego što se pridružila WFP-u, gospođa Spence je radila u Kancelariji za koordinaciju humanitarnih poslova OCHA, Kancelariji UN u Ženevi, Norveškom savetu za izbeglice i Pokretu Crvenog krsta. Njeno prvo angažovanje na terenu bilo je 2012, kao zamenik šefa kancelarije, OCHA Avganistan.
Gospođa Spence je započela svoju karijeru u oblasti spoljne i bezbednosne politike, gde je njen rad uključivao pozicije u norveškim ministarstvima spoljnih poslova i odbrane i Međunarodnom štabu NATO-a. Dok je bila u NATO-u, gospođa Spens je pregovarala o nekoliko zajedničkih politika između NATO-a i partnera o očuvanju mira.
Gospođa Spence je magistrirala međunarodne odnose na Univerzitetu u Oslu.

AP

Adrian Prenkaj

DCO
Sluzbenik za koordinaciju
Adrian pruža suštinske savete o inovativnim politikama i analizama COR za kancelariju koordinatora i UNKT, kao i za kolege u vladi i druge relevantne partnere. On takođe doprinosi procesu zajedničkog programiranja UN-a kako bi se ojačalo formulisanje nove generacije zajedničkih programa UN-a koji su usklađeni sa ciljevima održivog razvoja i Nacionalnim planom razvoja, orijentisani ka investicijama i imaju uticaj. Adrian takođe pomaže grupama za rezultate okvira saradnje u implementaciji zajedničkih planova rada kako bi se osigurale operativne aktivnosti UN za razvoj koje su relevantne za SDG i koje odgovaraju na SDG.
Sara Jahjaga

Sara Jahjaga

DCO
Administrativni pomoćnik
Sara pomaže u pripremi, i sprovodi zajedno sa Vođom tima, reviziju predloga/zahteva finansijskih i ljudskih resursa. Konsoliduje budžet/program rada u skladu sa godišnjim planom RCO i u pogledu budžeta Štaba, povereništva, bespovratnih sredstava i nabavki. Na mesečnom nivou prati rashode, priprema izveštaje i upoređuje se sa odobrenim budžetom; priprema predloge za prilagođavanje po potrebi u bliskoj koordinaciji sa vođom tima. Pomaže vođi tima u razradi zahteva resursa za podnošenje budžeta štabu. Ona pomaže u pripremi podnesaka o budžetskim performansama i finalizaciji izveštaja o budžetskim performansama, analizirajući varijanse između odobrenih budžeta.
Shpend Qamili

Shpend Qamili

DCO
Saradnik za koordinaciju razvoja, Programske komunikacije, Zastupanje i zalaganje
Vjosa Macula

Vjosa Macula

DCO
Izvršni saradnik Stalnog Koordinatora za Razvoj
Vjosa pruža administrativnu i logističku podršku Koordinatoru UN-a za razvoj u implementaciji Okvira UN za saradnju u održivom razvoju (UNSDCF) podrškom u efikasnom i efikasnom funkcionisanju kancelarije Koordinatora UN-a za razvoj , efikasnim komunikacijama i administrativnoj podršci kancelariji kao i efikasnim olakšavanjem izgradnje i upravljanja znanjem.
Yllka Pllana

Yllka Pllana

DCO
Pomoćnik službenika za koordinaciju razvoja, upravljanje podacima/znanjem i praćenje rezultata/izveštavanje
Yllka pruža značajnu podršku razvoju dokumenata strateške politike i okvira kao što su Okvir za saradnju u održivom razvoju Ujedinjenih nacija, UNSDCF i koordinira među-agencijske napore za praćenje i izveštavanje o rezultatima UNKT-a u okviru SB UNDCF. Ona koordinira rad Grupa za rezultate SB UN, uključujući Grupu za praćenje, evaluaciju i učenje. Ona pruža podršku u razvoju i implementaciji CCA i SB UNDCF, uključujući podršku UNCT podacima i strategijama istraživanja. Yllka podržava angažovanje UN sa nacionalnim podacima i statističkim sistemima, olakšavanjem angažovanja sa nacionalnim entitetima, uključujući okvir SDG indikatora i praćenje i izveštavanje SDG- a. Pored toga, ona doprinosi upravljanju znanjem i deljenju.