Reportazh

BONEVET: Fuqizimi i Fëmijëve për të Kthyer Ide në Realitet

22 shkurt 2023
Foto: © BONEVET, for UNKT 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme