Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
9

Industri, novacion dhe infrastrukturë

Ndërtimi një infrastrukture rezistuese, promovimi i industrializimit të qëndrueshëm dhe promovimi i inovacionit.

9.1 Të zhvillohet infrastrukture cilësore, e besueshme, e qëndrueshme dhe rezistente, përfshi infrastrukturën rajonale dhe ndërkufitare, në mbështetje të zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies njerëzore, me fokus tek përdorimi i drejtë dhe me kosto të përballueshme për të gjithë9.2 Të promovohet industrializimi gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm dhe deri në vitin 2030, të rritet ndjeshëm pjesa e industrisë në punësim dhe në prodhimin e  brendshëm bruto, në përputhje me rrethanat kombëtare, dhe të dyfishohet prania saj në vendet më pak të zhvilluara

 

9.3 Të rritet qasja e ndërmarrjeve të vogla industriale dhe ndërmarrjeve të tjera, në veçanti në vendet në zhvillim, në shërbimet financiare, duke përfshirë kreditë e përballueshme dhe integrimi i tyre në zinxhirë dhe tregje vlere9.4 Deri në vitin 2030, të përmirësohen infrastruktura dhe industritë retrofite, për t’i bërë ato të qëndrueshme, me rritje të efikasitetit në shfrytëzimin e burimeve dhe përdorim më të madh të teknologjive dhe  proceseve industriale të pastra e të sigurta mjedisore, ku të gjitha vendet marrin vendime në përputhje me aftësitë e tyre përkatëse

9.5 Të rritet kërkimi shkencor, të përmirësohen kapacitetet teknologjike të sektorëve industrialë në të gjitha vendet, veçanërisht në vendet në zhvillim, duke përfshirë, deri në vitin 2030, inkurajimin e inovacionit dhe duke rritur në mënyrë të konsiderueshme numrin e punonjësve kërkimorë dhe zhvillimorë për 1 milion njerëz dhe shpenzimet publike dhe private për kërkim dhe zhvillim9.A Të mundësohet zhvillim i qëndrueshëm dhe rezistent i infrastrukturës në vendet në zhvillim nëpërmjet rritjes së mbështetjes financiare, teknologjike dhe teknike në vendet afrikane, vendeve më pak të zhvilluara, vendeve në zhvillim pa dalje në det dhe vendeve të vogla ishullore në zhvillim9.B Të mbështetet zhvillimi i teknologjive vendore, kërkimi dhe inovacioni në vendet në zhvillim, duke përfshirë mundësine e një mjedisi të favorshëm politikash për, ndër të tjera, diversifikimin industrial dhe shtimin e vlerës së mallrave9.C Të rritet ndjeshëm qasja në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit dhe të përpiqet të arrihet qasje universale dhe të përballueshme në internet në vendet më pak të zhvilluara deri në vitin 2020