Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
15

Jeta në tokë

Mbrojtja, rimëkëmbja dhe nxitja e shfrytëzimit të qëndrueshëm të ekosistemeve tokësore, pyjeve të menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme, luftimi i shkretëzimit, ndalimi dhe prapësimi i procesit të degradimit të tokës, si dhe ndalimi i humbjes së biodiversitetit.

15.1 Deri në vitin 2020, të sigurohet konservimi, restaurimi dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i ekosistemeve tokësore dhe ujërave të ëmbla të brendshme dhe shërbimet e tyre, veçanërisht, në pyje, ligatina, male dhe tokë të thatë, në përputhje me detyrimet e parashikuara në marrëveshjet ndërkombëtare

15.2 Deri në vitin 2020, të promovohet implementimi i menaxhimit të qëndrueshëm të të gjitha llojeve të pyjeve, të ndalohet shpyllëzimi, të rikuperohen pyjet e degraduara dhe të rritet ndjeshëm pyllëzimi dhe ripyllëzimi global

15.3 Deri në vitin 2020, të luftohet shkretimi dhe të rimëkëmbet toka dhe dheu i degraduar, përfshirë tokën e prekur nga shkretimi, thatësira dhe përmbytjet, si dhe të përpiqet për arritjen e një bote pa degradim të tokës

15.4 Deri në vitin 2030, të sigurohet ruajtja e ekosistemeve malore, përfshirë biodiversitetin e tyre, me qëllim rritjen e kapacitetit të tyre për të ofruar përfitime që janë thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm

15.5 Të mirren veprime urgjente dhe të rëndësishme për të ulur degradimin e habitateve natyrore, për të ndaluar humbjen e biodiversitetit dhe, deri në vitin 2020, për të mbrojtur dhe parandaluar zhdukjen e specieve të kërcënuara

15.6 Të promovohet ndarje e drejtë dhe e barabartë e përfitimeve që rrjedhin nga shfrytëzimi i burimeve gjenetike dhe të promovohet qasja e duhur në burime të tilla, siç është rënë dakord ndërkombëtarisht

15.7 Të mirren veprime urgjente për t’i dhënë fund gjuetisë pa leje dhe trafikimit të specieve të mbrojtura të florës dhe faunës dhe të trajtohen kërkesa dhe oferta për produktet e paligjshme nga kafshët të egra

15.8 Deri në vitin 2020, të prezantohen masa për të parandaluar futjen dhe të zvogëlohet ndjeshëm ndikimi invaziv i specieve të panjohura në ekosistemet e tokës dhe ujit, dhe të kontrollohen ose zhduken speciet prioritare

15.9 Deri në vitin 2020, të integrohen vlerat e ekosistemit dhe biodiversitetit në planifikimin kombëtar e lokal, në proceset e zhvillimit, në strategjitë dhe raportet për uljen e varfërisë

15.A Të mobilizohen dhe rriten ndjeshëm resurset financiare nga të gjitha burimet për të ruajtur dhe përdorur në mënyrë të qëndrueshme biodiversitetin dhe ekosistemet

15.B Të mobilizohen resurse të konsiderueshme nga të gjitha burimet dhe në të gjitha nivelet për të financuar menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe për të siguruar stimujt e duhur për vendet në zhvillim për të çuar më përpara një menaxhim të tillë, duke përfshirë konservimin dhe ripyllëzimin

15.C Të rritet mbështetja globale për përpjekjet për të luftuar gjuetinë e paligjshme dhe trafikimin e specieve të mbrojtura, duke përfshirë rritjen e kapacitetit të komuniteteve lokale për të përdorur mundësi jetese të

qëndrueshme