Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
12

Konsum dhe prodhim i përgjegjshëm

Sigurimi i modeleve të qëndrueshme të konsumit dhe prodhimit.

12.1 Të implementohet Kuadri 10-vjeçar i Programeve mbi Modelet e Qëndrueshme të Konsumit dhe Prodhimit, ku të gjitha vendet marrin masa, ku vendet e zhvilluara e udhëheqin procesin, duke marrë parasysh zhvillimin dhe aftësitë e vendeve në zhvillim12.2 Deri në vitin 2030, të arrihet menaxhimi i qëndrueshëm dhe përdorimi efikas i burimeve natyrore

12.3 Deri në vitin 2030, të përgjysmohet shkuarja dëm e ushqimeve në nivel global, në nivel pakice dhe konsumatori dhe të ulet humbja e ushqimit përgjatë zinxhirëve të prodhimit dhe furnizimit, duke përfshirë

edhe humbjet pas mbledhjes së të mbjellave12.4 Deri në vitin 2020, të arrihet menaxhimi i shëndoshë mjedisor i kimikateve dhe të gjitha mbetjeve gjatë gjithë ciklit të tyre të jetës, në pajtim me kornizat ndërkombëtare dhe të zvogëlohet në mënyrë të

konsiderueshme çlirimi i tyre në ajër, ujë dhe tokë, në mënyrë që të minimizohen ndikimet negative mbi shëndetin e njeriut dhe mjedisin12.5 Deri në vitin 2030, të reduktohet ndjeshëm gjenerimi i mbetjeve përmes parandalimit, reduktimit, riciklimit dhe ripërdorimit12.6 Të inkurajohen kompanitë, sidomos kompanitë e mëdha dhe transnacionale, që të përdorin praktika të qëndrueshme dhe të integrojnë informacion mbi qëndrueshmërinë në ciklin e tyre raportues12.7 Promovimi i praktikave të prokurimeve publike që janë të qëndrueshme, në përputhje me politikat dhe përparësitë kombëtare

12.8 Deri në vitin 2030, të mundësohet që njerëzit kudo kanë informacionin dhe ndërgjegjësimin e duhur për zhvillimin e qëndrueshëm dhe mënyrën e jetesës në harmoni me natyrën12.A Të mbështeten vendet në zhvillim për të forcuar kapacitetet e tyre shkencore dhe teknologjike për të lëvizur drejt modeleve më të qëndrueshme të konsumit dhe prodhimit12.B Të hartohen dhe implementohen instrumente të monitorimit për ndikimet e zhvillimit të qëndrueshëm, për një turizëm të qëndrueshëm, që krijon vende pune e promovon kulturën e produktet vendase12.C Të racionalizohen subvencionet joefikase të lëndëve djegëse të fosileve që inkurajojnë konsumimin e tepërt duke eliminuar shtrembërimet e tregut, në përputhje me rrethanat kombëtare, duke përfshirë ristrukturimin e taksave dhe heqjen graduale të subvencioneve të dëmshme, aty ku ato ekzistojnë, për të pasqyruar ndikimet e tyre mjedisore, duke marrë parasysh plotësisht nevojat specifike dhe kushtet e vendeve në zhvillim dhe minimizimin e ndikimeve të mundshme negative mbi zhvillimin e tyre në një mënyrë që mbron të varfërit dhe komunitetet e prekura