Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
1

Pa varfëri

Zhdukja e varfërisë në të gjitha format e saj në të gjithë botën.

1.1 Deri në fund të vitit 2030, të zhduket varfëria ekstreme për të gjithë njerëzit në të gjithë botën, të cilët aktualisht maten si njerëzit që jetojnë me më pak se $1.25 dollarë në ditë

1.2 Deri në vitin 2030, të ulet të paktën përgjysmë përqindja e burrave, grave dhe fëmijëve të të gjitha moshave që jetojnë në varfëri në të gjitha përmasat e saj, sipas përkufizimeve kombëtare1.3 Të zbatohen sisteme të duhura të mbrojtjes sociale dhe masave për të gjithë, duke përfshirë dyshemetë dhe deri në vitin 2030, të arrihet mbulim real i të varfërve dhe personave të cenueshëm1.4 Deri në vitin 2030, të mundësohet që të gjithë burrat dhe gratë, veçanërisht të varfërit dhe të pambrojturit, të kenë të drejta të barabarta për burimet ekonomike, si dhe qasje në shërbimet bazë, pronësinë dhe kontrollin mbi tokën dhe forma të tjera të pronës, trashëgiminë, teknologjitë e reja të përshtatshme dhe shërbimet financiare, përfshirë edhe mikrofinancat

1.5 Deri në vitin 2030, të ndërtohet qëndrueshmëri e të varfërve dhe e personave në situata të pambrojtura dhe të zvogëlohet ekspozimi dhe cenueshmëria e tyre ndaj ngjarjeve ekstreme të lidhura me klimën, goditjet dhe fatkeqësitë e tjera ekonomike, sociale dhe mjedisore1.A Të mundësohet mobilizimi i burimeve nga një sërë burimesh, duke përfshirë bashkëpunimin e zgjeruar për zhvillim, në mënyrë që të sigurohen mjete adekuate dhe të parashikueshme për vendet në zhvillim, në veçanti për vendet më pak të zhvilluara, për të zbatuar programe dhe politika për t’i dhënë fund varfërisë në të gjitha dimensionet e saj1.B Të krijohen korniza të politikave të shëndosha në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, bazuar në strategjitë zhvillimore pro të varfërve dhe të ndjeshme në aspektin gjinor, për të mbështetur përshpejtimin e

investimeve për masat për zhdukjen së varfërisë

Puna jonë në OZHQ 1 është e lidhur me këto Objektiva të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm: