Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
5

Barazi gjinore

Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave.

5.1 T’i ipet fund të gjitha formave të diskriminimit kundër grave dhe vajzave në të gjithë botën

5.2 Të eliminohen të gjitha format e dhunës kundër të gjitha grave dhe vajzave në sferat publike dhe private, duke përfshirë trafikimin, shfrytëzimin dhe llojet e tjera të shfrytëzimit5.3 Të eliminohen praktikat e dëmshme, të tilla si martesat e hershme dhe me detyrim të fëmijëve dhe gjymtimit gjenital të femrave5.4 Të njihet dhe vlerësohet kujdesi i papaguar në punë dhe shtëpi përmes ofrimit të shërbimeve publike, infrastrukturës dhe politikave të mbrojtjes sociale, dhe të promovohen përgjegjësi të përbashkëta brenda familjes sipas specifikave kombëtare5.5 Të mundësohet qasje e plotë dhe efektive e grave në mundësi të barabarta për lidership në të gjitha nivelet e vendimmarrjes në jetën politike, ekonomike dhe publike5.6 Të mundësohet qasje universale në shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejta riprodhuese siç është rënë dakord me Programin e Masave të KNPZh-së dhe Platformës së Pekinit për Veprim dhe rekomandimeve tënxjerra konferencat

5.A Të ndërmirren reforma për t’i dhënë grave të drejta të barabarta për burimet ekonomike, si dhe qasje në pronësi dhe kontroll mbi tokën dhe forma të tjera të pronës, shërbime financiare, trashëgimi dhe burime

natyrore, në përputhje me ligjet kombëtare5.B Të rritet përdorimi i teknologjisë mundësuese, në veçanti teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, për të promovuar fuqizimin e grave5.C Të miratohen dhe forcohen politika të shëndosha dhe legjislacion i zbatueshëm për promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e të gjitha grave dhe vajzave në të gjitha nivelet