Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
17

Partneritet për objektivat.

Forcimi i mjeteve të zbatimit dhe rivitalizimi i Partneritetit Global për Zhvillim të Qëndrueshëm.

17.1 Të forcohet mobilizimi i resurseve të brendshme, duke përfshirë mbështetjen ndërkombëtare ndaj vendeve në zhvillim, për të përmirësuar kapacitetin e brendshëm për mbledhjen e tatimeve dhe të ardhurave

17.2 Vendet e zhvilluara të implementojnë plotësisht angazhimet zyrtare lidhur me asistencën për zhvillim, duke përfshirë angazhimin e shumë vendeve të zhvilluara për të arritur treguesin e synuar prej 0.7 përqind të të ardhurave kombëtare bruto për ndihmën zyrtare për zhvillim (ODA/ GNI) për vendet në zhvillim, dhe 0.15 deri në 0.20 përqind të ODA-së/GNI-së për vendet më pak të zhvilluara; ofruesit e ODA-së inkurajohen të marrin parasysh përcaktimin e një objektivi për të siguruar të paktën 0.20 përqind të ODA-së/GNI-së për vendet më pak të zhvilluara

17.3 Të mobilizohen resurse financiare shtesë për vendet në zhvillim nga burime të shumëfishta

17.4 Të ndihmohen vendet në zhvillim për arritjen e qëndrueshmërisë afatgjatë të borxhit nëpërmjet politikave të koordinuara që kanë për qëllim nxitjen e financimit të borxhit, lehtësimin e borxheve dhe ristrukturimin e borxhit, sipas nevojës, dhe trajtimin e borxhit të jashtëm Forcimi i mjeteve të zbatimit dhe rivitalizimi i Partneritetit Global për Zhvillim të Qëndrueshëm të vendeve të varfëra me borxh të lartë për të zvogëluar shqetësimet e lidhura me borxhin

17.5 Të miratohen dhe implementohen regjime të nxitjes së investimeve për vendet më pak të zhvilluara.

Teknologjia

17.6 Të rritet bashkëpunimi Veri-Jug, Jug-Jug dhe bashkëpunimi trekëndor rajonal dhe ndërkombëtar lidhur me shkencën, teknologjinë dhe inovacionin, dhe të rritet shkëmbimi i njohurive bazuar në kushtet e dakordësuara reciprokisht, duke përfshirë përmirësimin e koordinimit midis mekanizmave ekzistues, veçanërisht në nivelin e Kombeve të Bashkuara, dhe përmes një mekanizmi global për lehtësimin e teknologjisë

17.7 Të promovohet zhvillimi, transferimi, shpërndarja dhe përhapja e teknologjive të shëndosha mjedisore në vendet në zhvillim bazuar në kushte të favorshme, duke përfshirë kushtet koncesionare dhe preferenciale, ashtu siç bihet dakord reciprokisht

17.8 Të funksionalizohen plotësisht banka e teknologjisë dhe shkencës, mekanizmi për ndërtimin e kapaciteteve shkencore, teknologjike dhe inovacionit për vendet më pak të zhvilluara deri në vitin 2017, dhe të rritet përdorimi i teknologjisë mundësuese, sidomos të rritet përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimitNdërtimi i kapaciteteve

17.9 Të rritet mbështetja ndërkombëtare për realizimin e ndërtimit të kapaciteteve efektive dhe të synuara në vendet në zhvillim për të mbështetur planet kombëtare për zbatimin e të gjitha Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, duke përfshirë bashkëpunimin Veri-Jug, Jug-Jug dhe bashkëpunimin trekëndor

Tregtia

17.10 Të promovohet një sistem tregtar universal, i bazuar në rregulla, i hapur, jodiskriminues dhe i barabartë, në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë, duke përfshirë përfundimin e negociatave sipas Agjendës së Zhvillimit të Dohas

17.11 Të rritet në mënyrë domethënëse eksporti i vendeve në zhvillim, në veçanti me qëllim dyfishimin e përqindjes së eksporteve globale të vendeve më pak të zhvilluara deri në vitin 2020

17.12 Të realizohet implementin në kohë i qasjes në tregje pa dogana dhe pa kuota, në baza të qëndrueshme, për të gjitha vendet më pak të zhvilluara, në përputhje me vendimet e Organizatës Botërore të Tregtisë, përfshirë dhe përmes mundësimit që rregullat preferenciale të origjinës të zbatueshme mbi importet nga vendet më pak të zhvilluara të jenë transparente dhe të thjeshta, dhe të kontribuojnë për lehtësimin e qasjes në tregÇështje sistemike

Politikat dhe koherenca institucionale

17.13 Të rritet stabiliteti global makroekonomik, duke përfshirë koordinimin e politikave dhe koherencën e politikave

17.14 Të rritet koherenca e politikave për zhvillim të qëndrueshëm

17.15 Të rrespektohet hapësira për politika dhe udhëheqje për secilin vend për të përcaktuar dhe implementuar politika për zhdukjen e varfërisë dhe zhvillimin e qëndrueshëmPartneritetet shumëpalëshe

17.16 Të rritet Partneriteti Global për Zhvillimin e Qëndrueshëm, shoqëruar me partneritete shumëpalëshe që mobilizojnë dhe ndajnë njohuri, ekspertizë, informacion mbi teknologjinë dhe resurse financiare, për të mbështetur arritjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm në të gjitha vendet, veçanërisht në vendet në zhvillim

17.17 Të inkurajohen dhe promovohen partnerite efektive publike, publiko-private dhe me shoqërinë civile, duke u mbështetur në përvojën dhe strategjitë e burimeve të partneriteteve.Të dhënat, monitorimi dhe llogaridhënia

17.18 Deri në vitin 2020, të rritet mbështetja për ndërtimin e kapaciteteve për vendet në zhvillim, duke përfshirë vendet më pak të zhvilluara dhe vendet e vogla ishullore në zhvillim, për të rritur ndjeshëm disponueshmërinë e të dhënave me cilësi, në kohë dhe të besueshme, të ndara sipas të ardhurave, gjinisë, moshës, statusit të migracionit, aftësisë së kufizuar, vendndodhjes gjeografike dhe karakteristikave të tjera të rëndësishme në kontekstin kombëtar

17.19 Deri në vitin 2030, të mbështeten dhe zvhillohen iniciativat ekzistuese për matjen e progresit të zhvillimit të qëndrueshëm, të cilat e plotësojnë produktin e brendshëm bruto dhe mbështesin ndërtimin e kapaciteteve statistikore në vendet në zhvillim